SPONSOROWANIE RODZINNE

Stały pobyt w USA może być uzyskany na wiele sposobów ale większość imigratów uzyskuje “zielone karty” dzięki bliskim rodzinnym związkom z obywatelami lub stałymi rezydentami, albo też dzięki wspólnym wysiłkom z obecnymi lub przyszłymi pracodawcami.

W każdym roku do podziału jest 480, 000 pobytowych wiz rodzinnych. Numery wizowe są rozdzielone pomiędzy cztery duże kategorie o zstępującym stopniu uprzywilejowania, czyli z “angielska” “preferencji.” Na szczycie piramidy znajduje się jeszcze dodatkowo najbardziej uprzywilejowana grupa obejmująca najbliższych członków rodzin obywateli amerykańskich. Jest to jedyna kategoria rodzinna która nie podlega ograniczeniom kwotowym poza ogólnym limitem dla rodzinnej imigracji ustanowionym przez Kongres.

W kategoria “bezpośrednich członków rodzin obywateli USA” znajdują się rodzice, małżonkowie oraz niezamężne i nieżonate dzieci poniżej 21 roku życia.

Pierwsza Preferencja Rodzinna (F1) obejmuje nieżonate/niezamężne dzieci obywateli.

Druga Preferencja Rodzinna (F2) składa się z dwóch podgrup o dwóch osobnych limitach wizowych, a co za tym idzie dwóch różnych kolejek wizowych:

(F2A) Obejmuje małżonków i dzieci stałych rezydentów USA. Termin “dzieci” ma w rozumienu prawa imigracyjnego o wiele węższe od potocznego znaczenie i dotyczy tylko dzieci niezamężnych i nieżonatych, które nie przekroczyły 21 roku życia) .

(F2B) Obejmuje niezamężne córki i nieżonatych synów stałych rezydentów którzy ukończyli już 21 lat.

Trzecia Preferencja Rodzinna (F3) obejmuje zamężne córki i żonatych synów obywateli USA.

Czwarta Preferencja Rodzinna (F4) dorosłe rodzeństwo obywateli USA.

RODZINY OBYWATELI AMERYKAŃSKICH

Małżonkowie

Małżonkowie obywateli w sposób całkiem zrozumiały korzystają z uprzywilejowanego statusu względem prawa imigracyjnego. Na równi z nieletnimi dziećmi są wyjęci z poza wszelkich kwot wizowych poza ogólnym limitem dla wszystkich kategorii rodzinnych. Małżonkowie otrzymują “zielone karty” bezterminowo lub obciążone dwuletnim warunkiem w zależności od długości ich małżeńskiego stażu w momencie przekroczenia granicy USA, jako świeżo upieczeni rezydenci lub w dniu zatwierdzenia podania o zmianę statusu. Jeżeli w dniu przyznania statusu rezydenta, małżeństwo miało mniej niż pełne dwa lata, status jest przyznawany warunkowo. Takim samym warunkiem obłożony jest również status nieletnich dzieci małżonka lub małżonka obywatela które jednocześnie z sponsorowanym uzyskują prawo do legalnego statusu. Warunkowa “zielona karta” nie różni karty nie obciążonej warunkiem poza koniecznością złożenia w ściśle określonym terminie specialnego podania pod groźbą automatycznej utraty legalnego pobytu. Podanie musi być zlożone w okresie 90 dni przed drugą rocznicą nadania statusu.

Zasadniczo, podanie o zniesienie warunku powinno być złożone wspólnie przez obojga małżonków. Sama petycja złożona bez współpracy z małżonkiem-obywatelem, jest również możliwa ale obłożona dodatkowymi wymaganiami, które to nakładają kolejną warstwę komplikacji. Fachowa pomoc w takiej sytuacji jest nieodzowna.

Dzieci obywateli USA

Kategoria “najbliższych członków rodzin obywateli USA” nie obejmuje osób pochodnie uprawnionych. W konsekwencji, wszystkie osoby które roszczą sobie prawo przynależności do tej kategorii muszą zakwalifikować się na podstawie osobnych podań składanych dla każdego członka rodziny. Dla przykładu, dopiero co naturalizowany ojciec czworga, zamiast jednego podania rodzinnego na rzecz żony i czwórki dzieci musi wysłać i oczywiście opłacić pięć osobnych podań. W zamian za to, świeżo upieczony obywatel unika wieloletniej kolejki wizowej, a ostateczne przyznanie statusu dla całej rodziny jest kontrolowane tylko przez aktualne opóźnienia w rozpatrywaniu podań o zmianę statusu albo kalendarz pracy właściwych terytorialnie amerykańskich urzędów konsularnych.

Ojciec-obywatel może też składać podania na dzieci pozamałżenskie pod warunkiem, że poślubił matkę dziecka zanim dziecko ukończyło 18 rok życia, lub oficialnie uznał ojcostwo (decyduje prawo miejca zamieszkania dziecka) albo może udowodnić, że brał aktywny udział w wychowaniu dziecka (wspierając fiansowo lub emocjonalnie) zanim dziecko nie osiągnęło dorosłości czyli 21 lat. Zgodnie z długą tradycją, która każe nam wierzyć, że dziecko staje się dorosłe w momencie zawarcia związku małżeńskiego, dziecko które zawrze związek małżeński przed ukończeniem 21 roku życia nie może być zalegalizowane “jako najbliższy członek rodziny obywatela USA.”

Rodzice obywateli USA

Podania o legalizację rodziców mogą składać obywatele dopiero po ukończeniu 21 roku życia. Podań na rzecz rodziców nie mogą składać stali rezydenci w ogóle. Pasierbowie mogą składać podania na rzecz swoich nie biogicznych rodziców jeżeli małżeństwo z biogicznym rodzicem nastąpiło zanim ukończyli 18 rok życia. Podobnie, adoptowane dzieci mogą sponsorować swoich adopcyjnych rodziców jeżeli adopcja nastąpiła zanim sami ukończyli 16 lat życia i mieszkali z legalnie sprawującymi opiekę adoptacyjnymi rodzicami przynajmniej przez dwa lata przed lub po formalnej adopcji.

PIERWSZA PREFERENCJA RODZINNA (F1)

Pierwsza preferecja rodzinna rezerwuje 23, 400 numerów wizowych dla dzieci obywateli amerykańskich którzy jakkolwiek ciągle stanu wolnego są już powyżej granicy 21 lat czyli poza już kategorią “najbliższych członków rodziny obywatela USA.”

DRUGA PREFERENCJA RODZINNA (F2)

Do tej kategorii przydzielonych jest 114, 200 numerów wizowych podzielnych na dwie podgrupy: F2A, która obejmuje niezamężne i nieżonate dzieci stałych rezydentów poniżej 21 roku życia i F2B, dotycząca dzieci rezydentów które ukończyły już 21 lat ale są jeszcze ciągle stanu wolnego.

TRZECIA PREFERENCJA RODZINNA (F3)

W trzeciej kategorii rodzinnej zarezewowanych jest rocznie 23,000 numerów wizowych (plus ewentualne resztki limitów z pierwszej i drugiej preferencji) przeznaczonych dla zameżnych i żonatych dzieci obywateli amerykańskich. Kategoria nie narzuca żadnego limitu wieku a na dodatek małżonkowie dorosłych już dzieci i ich własne nieletnie potomostwo kwalifikuje się do “pochodnego” statusu, a co za tym idzie również do wizy imigracyjnej w tej samej preferencji wizowej.

CZWARTA PREFERENCJA RODZINNA (F4)

Czwarta i ostatnia rodzinna kategoria preferencyjna rezerwuje rocznie 65, 000 numerów wizowych dla rodzeństwa obywateli USA. Kwota dostępnych numerów wizowych może być powiększona w każdym roku fiskalnym o numery wizowe niewykorzystane w trzech pierwszych preferencjach. Przepis nie ma z resztą żadnego praktycznego znaczenia. Jak długo pamiętam, w kategoriach wyższego rzędu było zawsze więcej chętnych niż miejsc do wykorzystania.

Kandydaci na imigrantów w tej ostaniej kategorii muszą być zdeterminiowani i cierpliwi jako że kolejka wizowa, czyli czas od złożenia podania do dostępniości numeru wizowego wacha się od ponad 11 do 23 lat w przypadku obywateli Filipin. Podania w tej kategorii może składać tylko dorosłe amerykańskie rodzeństwo, czyli nie młodsze niż 21 lat, .