Często zadawane pytania na temat zmiany statusu

P: Upłyneło już dużo czasu od zatwierdzenia mojej petycji imigracyjnej. Czy powinienem oczekiwać, że urząd imigracyjny wyśle mi powiadomienie kiedy i jak złożyć podanie o zmianę statusu ?

O: Niestety system tak nie działa. Obowiązkiem przyszłego imigranta jest obserwowanie kolejki imigracyjnej i samodzielne rozpoczęcie formalnych starań w momencie kiedy wiza imigracyjna staje się dostępna.

P: Co oznaczają skróty CIS albo USCIS ?

O: CIS lub bardziej oficialnie U.S. Citizenship and Immigration Services jest działem amerykańskiego ministerstwa U.S. Department of Homeland Security odpowiedzialnego za większość spraw związanych ze statusem cudzoziemców na terenie Stanów Zjednoczonych.

P: Mój wuj złożył przed laty podanie imigracyjne na korzyść mamy. Wygląda na to, że mama może już złożyć podanie o “zieloną kartę”. Czy mogę składać podanie razem z mamą ?

O: Jest to możliwe jak długo dziecko kwalifikującego się imigranta w tej kategorii jest stanu wolnego i nie ukończyło jeszcze 21 roku życia.

P: Czy przed złożeniem podania o zmianę statusu muszę się postarać o świadectwo niekaralności z kraju ?

O: Nie. CIS ma swój system sprawdzania imigracyjnych kandydatów zarówno pod kątem ewentulanej przeszłości kryminalnej jak i kwestii bezpieczeństwa państwowego.

P: Moja córka została niedawno obywatelką USA i pragnie mnie teraz sponsorować na stały pobyt. Czy musimy składać najpierw rodzinne podanie kwalifikujące a dopiero po zatwierdzeniu ubiegać się o zmianę statusu ?

O: Rodzince obywateli USA korzystają z uprzywilejowanego status prawnego. Podanie I-130, czyli preferencyjne podanie rodzinne, można skladać razem z podaniem o zmianę statusu.

P: Przyjechałam do USA na tak zwanej wizie narzeczeńskiej K. Wyszłam za mąż niestety nie za tą osobę która złożyła originalne podanie. Czy ciągle mogę ubiegać się o zmianę statusu ?

O: Niestety nie. By móc ubiegać się o zmianę statusu, posiadacz wizy K musi wejść w związek małżenski ze sponsorem wizowym nie później niż 90 dni po przybyciu do USA.

P: Moja żona jest obywatelem USA i pragnie mnie sponsorować na stały pobyt. Problem w tym, że od pewnego czasu żona nie pracuje. Czy powinniśmy składać podanie w tym momencie, czy lepiej byłoby zaczekać aż nasza sytuacja finansowa ulegnie poprawie ?

O: Pańska małżonka bez względu czy pracuje lub nie musi wypełnić odpowiedni dokument zawierający przyrzeczenie pomocy finansowej, czyli Affidavit of Support. Dokument w tym wypadku będzie stanowił deklarację waszej samowystarczalności finansowej. Pański dochód może też być zaliczony do wymaganego minimum socialnego. Jeżeli wasz wspólny dochód będzie ciągle poniżej federalnych wymogów, konieczny będzie dodatkowy sponsor. Osoba taka musi być przynajmniej stałym rezydentem USA.

P: Wjechałem do Stanów Zjednoczonych na cudzym paszporcie. Jestem teraz ożeniony z obywatelką USA. Czy mogę w tej sytuacji składać podanie o zmianę statusu ?

O: Pana wjazd na terytorium USA był bezsprzecznie nielegalny i obciążony zarzutem oszustwa paszportowego. Tym niemniej ciągle ma Pan szanse na uregulowanie pobytu. Oprócz dowodu na to, że w istocie w ten sposób przekroczył Pan granicę, będzie musiał Pan uzyskać specialne zezwolenie na legalizacje, czyli “waiver.”

P: Zostałam kiedyś aresztowana za drobną kradzież w sklepie. Teraz jestem zamężna i mogę starać się o stały pobyt, ale mój mąż ma wątpliwości, czy w takiej sytuacji powinniśmy ryzykować składając podanie o “zieloną kartę” ?

O: Wszystko zależy w tym wypadku od wyroku sądowego i ostatecznej kwalifikacji przestępstwa. Przeważnie jednorazowa kara za przestępstwo, nawet jeżeli jest zakwalifikowane w wyroku sadu jako występek (misdemeanor), nie dyskwalifikuje kandydata na stały pobyt.

P: Przyjechałem do USA jako turysta na wizie B-2. Zezwolenie na czasowy pobyt wygasło już ponad rok temu. Czy ciągle mogę składać podanie o zmianę statusu na podstawie petycji pracodawcy ?

O: Nie. Po to by uzyskać status rezydent na podstwie jakiejkolwiek z kategorii pracowniczych, osoba ubiegajaca się musi przebywać w USA na ważnej wizie lub kwalifikować się na podstawie wyjątku ujętego w Art. 245 (i) ustawy imigracyjnej.

P: Mój pracodawca sponsoruje mnie na “zieloną kartę”. Podanie preferencyjne (I-140) jest już zatwierdzone. Czy moi rodzice będą mogli starać się o legalizację razem ze mną ?

O: Nie. Rodzice nie są uprawnieni do ubiegania się o stały pobyt na podstawie zatwierdzonej petycji imigracyjnej dziecka. Takie prawo przysługuje tylko małżonkowi lub małżonce i nieżonatym lub nieżamęznym dzieciom które nie ukończyły 21 roku życia.

Pytania i Odpowiedzi Dotyczące Sponsorowania Rodzinnego

P: Mieszkamy z żoną w USA od wielu lat. Nie mamy legalnego statusu ale mamy urodzonego w USA syna który ma teraz 16 lat. Czy syn może nas sponsorować ?

O: Nie, lub może lepiej, jeszcze nie teraz. Syn będzie mógł złożyć petycje rodzinne na rzecz obojga rodziców w dniu kiedy ukończy 21 lat.

P: Jestem stałym rezydentem USA. Czy mogę złożyć podanie rodzinne na rzecz rodziców ?

O: Nie, istniejące przepisy nie pozwalają na to. Sponsorować rodziców może tylko obywatel USA.

P: Jestem obywatelem USA. Chciałbym złożyć podanie na rzecz mojej przyrodniej siotry. Czy jest to możliwe na tle obowiązujących zasad ?

O: To zależy. W świetle prawa imigracyjnego, do rodzeństwa zalicza się braci, siostry jak również rodzeństwo przyrodnie i adopcyjne. W sytuacji rodzeństwa przyrodniego lub adopcyjnego prawo wymaga dodatkowo przynajmniej jednego wspólnego biologicznego rodzica i powstania kwalifikującej relacji nie później niż przed ukończeniem 18 roku życia (rodzeństwo przyrodnie) albo 16 roku życia (rodzeństwo adopcyjne).

P: Moja mama została niedawno naturalizowanym obywatelem. Czy po to by nas sponsorować mama musi złożyć cztery odrębne petycje imigracyjne na mnie, moją żonę i dwie nieletnie córki ?

O: Nie. Mama może złożyć tylko jedną petycję na pana korzyść. Reszta rodziny, czyli żona i córki bedą uprawnieni do imigracyjnej wizy pochodnie na podstawie pańskiego uprawnienia.

P: Czy w trakcie oczekiwania na imigracyjne interview w lokalnym urzędzie imigracyjnym jest możliwość czasowego wyjazdu za granicę ?

O: Tak. Nie jest chyba tajemnicą fakt, że droga do “zielonej karty” wiąże się z długimi terminami oczekiwania na niemal każdym etapie procedury. Dotyczy to również finałowego etapu legalizacyjnej, czyli legalizacyjnego interview. W trakcie oczekiwania można natomiast starać się o specialne zezwolenie na chwilowe opuszczenie granic bez groźby utraty szansy na legalizację. Advanced Parole, jak to specialne zezwolenie sie nazywa, nie powinno być jednak wykorzystywane przez osoby które przebywaływ w USA nielegalnie przez okres dłuższy niż 180 dni. Podczas imigracyjnego interview okazać się może, że powracający z legalnym przecież zezwoleniem są mimo tego uznani za osoby podlegające formalnemu wykluczeniu (“inadmissibe”) co uniemożliwia uzyskanie legalnego statusu. Jest to tylko jeden z wielu przepisów istniejącego prawa który statwia na głowie logikę systemu.

P: Jestem obywatelem amerykańskim, ale już od pewnego czasu nie pracuję. Niedawno ożeniłem się i zamierzam złożyć dokumenty legalizacyjne na rzecz żony. Czy ciągle muszę wystawić Affidavit of Support, czyli dokument gwarantujący malżonce pomoc finasową ?

O:Tak. Wystawienie takiego dokumentu jest konieczne bez względu na sytuację finansową sponsora. Po to by przekonać urzędników, że żona nie będzie w wypadku kłopotów fiansowych musiała korzystać z pomocy społecznej będzie potrzebny dodatkowy sponsor. Warto też pamiętać, że w wypadku małżeństwa, samodzielny dochód żony może być zaliczony do całkowitego dochodu gospodarstwa domowego sponsora.

P: Jakim dochodem powinien się legitymować sponsor ?

O: Każdy ze sponsorów, czy to właściwy sponsor imigracyjny czy wybrany dodatkowy gwarantor finansowy musi wykazać dochód nie mniejszy niż 125 procent progu ubóstwa. Kwoty wymaganego dochodu ustanawiane są corocznie przez U.S. Department of Health and Human Services będący funkcjonalnym odpowiednikiem polskiego Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na rok 2014 minimalny dochód na rodzinę składającą się z czterech osób wynosił 29, 812 dolarów. Sponsorwany imigrant jest dla celów kalkulacji liczony jako dodatkowy członek rodziny gwaranta finansowego.

Pytania i Odpowiedzi Dotyczące Sponsorowania Przez Pracę

P: Kto może zapoczątkować procedurę sponsorownia (PERM) ?

O: Procedura PERM jest inicjowana i w całości kontrolowana przez amerykańskiego pracodawcę. Sponsorowany cudzoziemiec jest co prawda ostatecznym beneficientem procedury ale podczas jej trwania przypada mu raczej ograniczona i dosyć bierna rola.

P: Jaka jest rola amerykańskiego pracodawcy podczas przygotowania i przebiegu starań o certyfikat ministra pracy ?

O: Większość zadań zwykle spoczywa na barkach wynajętego adwokata ale kilka kwestii, jak na przykład rejestracja firmy w systemie PERM która umożliwia elekroniczne składanie podań, nie powinn być delegowana adwokatowi. To samo dotyczy przeprowadzania samych rozmów kwalifikacyjnych z kwalifikowanymi kandydatami. Powimo, że całość procedury jest koordynowana i w głównej mierze wykonywana najczęściej przez prawnika, pracodawca zawsze powinien być konsultowany przed każdą istotną decyzją w sprawie: Pracodawca powinien zawsze weryfikować istotne informacje. zatwierdzać proponowany zakres obowiązków, opis zawodu, oferowane warunki zatrudnienia, tekst ogloszeń, czy wreszcie w kwestii finałowego raportu.

P: Jakie są opłaty za złożenie podania PERM ?

O: W chwili obecnej nie ma żadnych opłat za podanie PERM.

P: Jak długo trwa rozpatrywanie podania o sponsorowanie ?

O: Teoretycznie, podanie można składać już po 60 dniach od rozpoczęcia formalności (minimum 30 dni potrzeba poświęcić na ogłoszenia i dodatkowe minimum 30 dni na rozpatrzenie ewentualnych kandydatów). Do tego należałoby dołożyć jeszcze kilka tygodni (tak kiedyś obiecywano) na samo rozparzenie podania i wydanie decyzji. W rzeczywistości na formalności trzeba przeznaczyć minimum 3 do 4 miesięcy licząc od dnia wysłania prośby o “wage determination” do przygotowania samego podania. Należy do tego dołożyć minimum 2 miesiące na wydanie samej decyzji. Termin w jakim można spodziewać się zakończenia całej procedury jest w mniejszym stopniu uzależniony od wysiłków adwokata i pracodawcy, a bardziej zależy od aktualnych opóźnień na etapie rozpatrywania prośby o określenie minimalnej stawki zatrudnienia (wage determination) a następnie już w samej procedurze decyzyjnej.

P: Jak długo zatwierdzony certyfikat pracy jest ważny ?

O: Certyfikat pracy jest ważny przez 180 dni od daty wydania. Podanie preferencyjne I-140 musi być złożone w okresie ważności certyfikatu. Terminowe złożenie podania gwarantuje, że sama posada jest certyfikowana bezterminowo nawet jeżeli właściwe podanie preferencyjne zostanie z jakiegoś powodu rozpatrzone odmownie.

P: Mój pracodawca rozpoczął sponsorowanie na rzecz pracownika który już nie pracuje w naszej firmie. Czy pracodawca może teraz użyc tego samego podania na korzyść innego pracownika ?

O: To zależy na jakim etapie jest samo podanie. Jednym z powodów reformy systemu wydawania certyfikatów pracy i wprowadzenie nowej procedury PERM było wyeliminowanie dotychaczasowej praktyki zamieniania sponsorowanych pracowników, w zamian za znaczne skrócenie czasu koniecznego do rozpatrzrenia podania. Ciągle jest możliwa zamiana osoby sposorowanej jak długo właściwe podanie nie jest złożone. Możliwe jest też złożenie drugiego podania na rzecz nowego pracownika ale pierwsze podanie musi być wcześniej wycofane. Taka pseudo zamiana jest możliwa pod warunkiem, że “drugie” podanie jest złożone przy zachowaniu proceduralnych limitów czasowych pierwszego podania. Zatwierdzone podanie nie może już być transferowane na rzecz innej osoby.

P: Czy należy pracować dla sponsora w trakcie całej procedury ?

O: Nie ma prawnego obowiązku pracy dla sponsora zanim nie zostanie przyznana “zielona karta.” Należy pamiętać, że istotą sponsorowania jest obietnica przyszłego zatrudnienia zgodnie z ustalonymi zasadami i pod warunkiem otrzymia statusu stałego rezydent USA.

P: Czy można legalnie pracować w USA podczas trwania podania o certyfikat pracy ?

O: Samo złożenie podania przez przyszłego amerykańskiego pracodawcę nie daje prawa do pracy na terenie USA. Wiele osób sponsorowanych na stały pobyt posiada prawo do pracy ale jest ono pochodne od innego statusu imigracyjnego, takiego jak chociażby czasowa wiza do pracy H1B.

P: Czy można pracować dla sponsora po tym jak podanie o certyfikat pracy zostanie zatwierdzone ?

O: Nie. Fakt zatwierdzenia podania nie tworzy automatycznie prawa do pracy. Certyfikat jest tylko prawną podstawą i punktem wyjściowym do otrzymania statusu legalnego imigranta.

P: Jaka jest różnica między certyfikatem pracy a zezwoleniem do pracy ?

O: Certyfikat pracy jest w istocie tylko specialnym zezwoleniem wydanym przez federalne ministerstwo pracy (U.S. Department of Labor) które zezwala na stałe zatrudnienie cudzoziemca na terenie Stanów Zjednocznych. Zatwierdzone podanie o certyfikat nie zezwala bezpośrednio na podjęcia zatrudnienia, tworzy jedynie prawną podstawę do starań o “zieloną kartę.” Zezwolenie do pracy (Employment Authorization Document – EAD) jest dokumentem wydawanym przez urząd imigracyjny (USCIS) który zezwala posiadaczowi na podjęcie tymczasowego zatrudnienia, zwykle w trakcie rozpatrywania podań imigracyjnych takich jak chociażby podania o zmianę statusu.

P: Słyszałem, że procedura sponsorowania przez pracę jest skomplikowana i długotrwała. Czy można otrzymać “zieloną kartę” bez konieczności składania podania o certyfikat pracy ?

O: Niestety, po to by otrzymać “zieloną kartę” na podstawie oferty stałego zatrudnienia należy zwykle przejść dosyć skomplikowaną drogę podania o certyfikat pracy. Istnieje tylko kilka wyjątków od tej zasady i dotyczą one zwykle osób o szczególnych kwalifikacjach lub posiadaczy kwalifikacji w dwóch zawodach uznanych za tradycyjnie deficytowe na rynku, czyli zawodu licencjonowanej pielęgniarki lub fizykoterapeuty z uniwersyteckim dyplomem.

P: Jaki zawód lub stanowisko jest najlepsze do sponsorowania ?

O: Jak długo pracodawca zaświadcza, że potrzebuje zatrudnić osobę w danej specialności i jest w stanie udokumentować braki na rynku pracy zgodnie z wymogami procedury, każdy zawód i stanowisko może być certyfikowane.

P: Czy praca w niepełnym wymiarze jest wystarczająca by złożyć podanie ?

O: Nie. Dla celów sponsorwania, proponowane zatrudnienie musi odpowiadać pracy w pełnym wymiarze czasu, czyli nie mniej niż 35 godzin tygodniowo. Warto też pamiętać, że przepisy nie wymagają by sponsorowany w istocie pracował dla sponsora w trakcie trwania procedury i zanim ostatecznie otrzyma stały pobyt.

P: Firma dla której pracuje przechodziła ostation przez trudny okres. W ciągu ostatnich kilku lat nie deklarowano żadnego zysku. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami taka firma może być jeszcze sponsorem ?

O: Tak. może. Obowiązujące przepisy nie wymagają by sponsorująca firma była dochodowa. Sponsorująca firma ma jednak obowiązek przedstawić dowód możliwości wypłacania wynagrodzenia według zatwierdzonej stawki z roku podatkowego w którym zostało złożone podanie. Tak określoną zdolność fiansową można udowodnić na kilka sposobów. Najłatwiej jest się posłużyć bilansem firmy albo przedstawić dowód z którego wynika, że firma w istocie wypłacała sponsorowanemu wynagrodzenie w ysokości nie niższej niż zatwierdzona stawka.

P: Kto wyznacza wysokość obowiązującej stawki wynagrodzenia ?

O: Od stycznia 2010 roku obwiązujące stawki wynagrodzenia wyznacza wyspecializowana agenda U.S. Deaprtment of Labor pod nazwą National Prevailing Wage Center (NPWC) z siedzibą w Waszyngtonie, DC. Podanie o ustalenie obowiązującej stawki dla danego zawodu składa się elektronicznie. Istnieje szereg ogólnokrajowych baz danych i publikowanych sondaży dotyczących średnich stawek płac w zawodach w zależności od regionu kraju. Najbardziej znanym źródłem takich danych jest regularnie uaktualniany sondaż pod nazwą Occupational Employment Statistics (OES).

P: Mój pracodawca odmawia uznania wyznaczonej stawki wynagrodzenia. Co można w tej sprawie zrobić ?

O: Jeżeli pracodawca odmawia uznania stawki wyangrodzenia wyznaczonej przez National Prevailing Wage Center, można spróbować przekonać NPWC przedstawiając dane pochodzące z innego źródła danych i poprosić o nowe wyznaczenie średniej obowiązującej stawki. W razie odmowy można się też odwołać do Board of Alien Labor Certification Appeals.

P: Czy pracodawca ma obowiązek opublikować w ogłoszeniu wysokość wyznaczonej stawki wynagrodzenia ?

O: Nie. Wyznaczona stawka wynagrodzenia nie musi być wymieniona w ogłoszeniu.

P: Czy możemy wymagać znajomości języka obcego jako wymogu kwalifikacyjnego ?

O: Wymóg biegłości w obcym, czyli jak do tej pory innym niż angielski języku jest zawsze analizowany przez DOL z duża dozą podejrzliwości i często jest powodem kontrolnej weryfikacji całego podania, czyli “audit”. Wymóg znajomości języka obcego może być oczywiście umieszczony na liście wymagań koniecznych do zatrudnienia ale musi być dobrze uzasadniony jako konieczność a najlepiej jako oczywista część obowiązków wynikająca z samej natury oferowanej posady (nauczyciel języka obcego, przewodnik, tłumacz, itp.).

P: Jaki jest przeciętny koszt ogłoszenia ?

O: Koszt ogłoszeń w procedurze sponsorowania zależy przede wszystkim od typu oferowanej pracy a w drugiej kolejności od miejsca oferowanego zatrudnienia. Zwykle im wyższe wymogi kwalifikacyje tym bardziej skomplikowane wymagania co do ilości i miejsca wymaganych ogłoszeń a co zatem idzie wyższe koszta. Ogłoszenia umieszczane w gazetach dużych okręgów miejskich takich jak Nowy Jork czy Chicago są również dużo droższe niż w mniejszych mniej ludnych okręgach. Koszt ogłoszeń prasowych wacha się zwykle od kilkuset dolarów do sum powyżej tysiąca.

P: Jak zawód uznawany jest za “profesjonalny” ?

0: Termin “profesionaly” w odniesienu do zawodów dotyczy zawodów które wymagają ukończenia przynajmniej czteroletnich studiów wyższych i równowartość amerykańskiego tytułu bakałarza (bachelor’s degree). Wymóg czteroletnich studiów automatycznie podnosi wymagania proceduralne i narzuca konieczność dodatkowych wysiłków rekrutacyjnych.

P: Moja siostra, obywatelka USA, złóżyła jakiś czas temu podanie rodzinne na moją korzyść. Podanie zostało zatwierdzone ale powiedziano mi, że wizy w mojej kategorii nie będą jeszcze dostępne przez wiele lat. Czy w moje sytuacji jest możliwe rozpoczęcie sponsorowania przez pracodawcę ? Słyszałem, że kolejka wizowa w kategoriach pracowniczych jest o wiele krótsza.

O: Tak, jest możliwe. Fakt złożonego uprzednio podania rodzinnego lub nawet podania przez innego pracodawcę nie zamyka drogo do starania się o “zieloną kartę” na innej podstawie. Byłoby nawet wskazane by w miarę możliwości i mając na uwadzę oczywiście dodatkowy koszt każdej takiej procedury, ubiegać się o legalizację na tak wielu podstawach jak jest to tylko możliwe.

P: Jakie znaczenie ma “priority date” ?

O: “Priority date” ustala miejsce w kolejce po wizę. Na początku każdego miesiąca Visa Bulletin, publikacja U.S. Department of State, czyli amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ogłasza daty dostępności wiz we wszystkich rodzinnych i zawodowych kategoriach wizowych. Tylko podania o wizy imigracyjne złożone przed ogłoszoną dla każdej kategorii datą graniczną mogą być ostatecznie zatwierdzone.

P: Na jakim etapie procedury PERM przypisywana jest sprawie priority date ?

O: “Priority date” jest przypisywana automatycznie każdej sprawie w momencie złożenia podania, czyli ETA 9080.

P: Dwa lata temu mój pracodawca złożył na moją korzyść podanie o certyfikat pracy. Podanie zostało zatwierdzone ale numery wizowe nie były dostępne w mojej kategorii przez długi czas. Teraz z kolei wydaje się, że dni firmy są policzone. Czy jest możliwość przeniesienia już zatrwierdzonego podania na innego pracodawcę ?

O: Jeżeli originalny pracodawca zdołał złożyć podanie preferencyje ( I-140) i zostało ono zatwierdzone, to istnieje możliwość przeniesienia całej sprawy na innego pracodawcę.